n.setCookie=function(e蔡锷

影子是一个会撒谎的精灵,它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

您现在的位置是:bet36365体育官网 > 模板分享 > 企业 >

n.setCookie=function(e蔡锷

发布时间:2019-07-07 22:00编辑:admin浏览(59)

   \u4ed6\u6709\u4e00\u4e2a\u59bb\u5b50\uff0c\u540d\u5b57\u53eb\u505a\u5218\u4fa0\u8d1e\uff0c\u4e24\u4e2a\u4eba\u8fd8\u751f\u4e0b\u4e86\u4e00\u4e2a\u5973\u513f\uff0c\u8fdc\u5ac1\u5230\u4e86\u6842\u6797\u3002\u4ed6\u8fd8\u6709\u4e00\u4e2a\u4e8c\u592b\u4eba\uff0c\u662f\u6bd4\u8f83\u6709\u6587\u91c7\u7684\u4e00\u4e2a\u4eba\uff0c\u4f46\u662f\u8521\u9537\u65e9\u65e9\u8fc7\u4e16\uff0c\u547d\u8fd0\u8fd8\u662f\u6bd4\u8f83\u60e8\u7684\uff0c\u5728\u8521\u9537\u751f\u524d\u5176\u5b9e\u4ed6\u662f\u975e\u5e38\u7231\u5979\u7684\uff0c\u540e\u6765\u5c31\u4e00\u76f4\u5b88\u5be1\u4e86\u3002\u5f53\u65f6\u5979\u624d20\u591a\u5c81\uff0c\u771f\u7684\u662f\u547d\u82e6\u554a\uff01\u4e24\u4e2a\u4eba\u6709\u4e24\u4e2a\u513f\u5b50\u4e00\u4e2a\u5973\u513f\uff0c\u5927\u513f\u5b50\u5df2\u7ecf\u53bb\u4e16\u4e86\uff0c\u4ed6\u66fe\u7ecf\u662f\u5168\u56fd\u7684\u4e00\u4e2a\u653f\u6cbb\u59d4\u5458\uff0c\u975e\u5e38\u7684\u5389\u5bb3\u3002\u7b2c\u4e8c\u4e2a\u513f\u5b50\u88ab\u51a4\u6b7b\uff0c\u66fe\u7ecf\u5728\u5317\u4eac\u4f53\u9662\u5f53\u4e2d\u5de5\u4f5c\uff0c\u5973\u513f\u4e0b\u843d\u4e0d\u660e\u3002\u8fd9\u5c31\u662f\u8521\u9537\u540e\u4ee3\u7684\u547d\u8fd0\uff0c\u6709\u4ec0\u4e48\u60f3\u5bf9\u5c0f\u7f16\u8bf4\u7684\u8bdd\u5c31\u5728\u4e0b\u65b9\u8bc4\u8bba\u5427\uff01).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 央求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:收集缺点}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

   云南可能说是一个极度景致秀丽的地方,那里山川景致极度众,良众人都锺爱去那里旅逛。况且云南也有良众的名流,那便是云南“军阀”蔡锷了。这片面极度厉害,他是大将军衔,可是他活的不是很长,年终34岁,那么他的昆裔子息近况怎样呢?接下来小编就指导群众去解析一下吧!蔡锷一首先不叫蔡锷,他姓艮,出生年光是1882年,出生正在湖南,家里极度的穷苦,正在他五岁的期间就乔迁了。可是家里没有放弃他,极度减省就为了让他上书院,让他自后能有长进,结果时间不负有心人他考上了秀才,为家里争光。私塾内中的先生是梁启超和谭嗣同,而且正在私塾里由于蔡锷极度的有本领,于是谭嗣同也极度的锺爱他。正在蔡锷17岁的期间,他去到日本留学了,可是当时邦度诟谇常危难的,良众人都回到了邦度,包含蔡锷正在内。参军之后的蔡锷第一次是铩羽的,之后他又回到了日本进修,学到了良众相合军事方面的常识,回邦之后报效祖邦。回到邦度之后他助助邦度办书院,教课、还助助农夫,于是平民们都很锺爱他。不光仅是云南的平民,世界各地的平民都分明有蔡锷上将军这片面物。可能说蔡锷当时的正能量极度的高,邦度当时就缺乏如此的人才。况且面临袁世凯他绝不谦和,天怒人怨的去作战,极度的果敢。正在袁世凯念要称帝的期间,蔡锷站了出来立下了一个誓言,叫做:四千万邦人争品行。可能说蔡锷是一个极度果敢的一片面,为了邦度不怕损失,奋力拼搏。况且再自后她还动员了护邦战争,撤除了袁世凯的年龄大梦。这件工作让袁世凯击败,让蔡锷走上了人生的巅峰。因而他被冠上大将头衔,可是他正在1916年作古了,被景物大葬。他有一个妻子,名字叫做刘侠贞,两片面还生下了一个女儿,远嫁到了桂林。他再有一个二夫人,是比拟有文采的一片面,可是蔡锷早早过世,运气照样比拟惨的,正在蔡锷生前本来他诟谇常爱她的,自后就从来守寡了。当时她才20众岁,真的是命苦啊!两片面有两个儿子一个女儿,大儿子仍旧作古了,他已经是世界的一个政事委员,极度的厉害。第二个儿子被冤死,已经正在北京体院当中任务,女儿下降不明。这便是蔡锷昆裔的运气,有什么念对小编说的话就鄙人方评论吧!

   \u56de\u5230\u56fd\u5bb6\u4e4b\u540e\u4ed6\u5e2e\u52a9\u56fd\u5bb6\u529e\u79c1\u587e\uff0c\u6559\u8bfe\u3001\u8fd8\u5e2e\u52a9\u519c\u6c11\uff0c\u6240\u4ee5\u767e\u59d3\u4eec\u90fd\u5f88\u559c\u6b22\u4ed6\u3002\u4e0d\u4ec5\u4ec5\u662f\u4e91\u5357\u7684\u767e\u59d3\uff0c\u5168\u56fd\u5404\u5730\u7684\u767e\u59d3\u90fd\u77e5\u9053\u6709\u8521\u9537\u5927\u5c06\u519b\u8fd9\u4e2a\u4eba\u7269\u3002\u53ef\u4ee5\u8bf4\u8521\u9537\u5f53\u65f6\u7684\u6b63\u80fd\u91cf\u975e\u5e38\u7684\u9ad8\uff0c\u56fd\u5bb6\u5f53\u65f6\u5c31\u7f3a\u5c11\u8fd9\u6837\u7684\u4eba\u624d\u3002\u800c\u4e14\u9762\u5bf9\u8881\u4e16\u51ef\u4ed6\u6beb\u4e0d\u5ba2\u6c14\uff0c\u4e49\u6124\u586b\u81ba\u7684\u53bb\u4f5c\u6218\uff0c\u975e\u5e38\u7684\u82f1\u52c7\u3002\u5728\u8881\u4e16\u51ef\u60f3\u8981\u79f0\u5e1d\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u8521\u9537\u7ad9\u4e86\u51fa\u6765\u7acb\u4e0b\u4e86\u4e00\u4e2a\u8a93\u8a00\uff0c\u53eb\u505a\uff1a\u56db\u4e07\u4e07\u56fd\u4eba\u4e89\u4eba\u683c\u3002\u53ef\u4ee5\u8bf4\u8521\u9537\u662f\u4e00\u4e2a\u975e\u5e38\u82f1\u52c7\u7684\u4e00\u4e2a\u4eba\uff0c\u4e3a\u4e86\u56fd\u5bb6\u4e0d\u6015\u727a\u7272\uff0c\u594b\u529b\u62fc\u640f\u3002\u800c\u4e14\u518d\u540e\u6765\u5979\u8fd8\u53d1\u52a8\u4e86\u62a4\u56fd\u6218\u5f79\uff0c\u6253\u6d88\u4e86\u8881\u4e16\u51ef\u7684\u6625\u79cb\u5927\u68a6\u3002\u8fd9\u4ef6\u4e8b\u60c5\u8ba9\u8881\u4e16\u51ef\u6253\u8d25\uff0c\u8ba9\u8521\u9537\u8d70\u4e0a\u4e86\u4eba\u751f\u7684\u5dc5\u5cf0\u3002\u56e0\u6b64\u4ed6\u88ab\u51a0\u4e0a\u4e0a\u5c06\u5934\u8854\uff0c\u4f46\u662f\u4ed6\u57281916\u5e74\u53bb\u4e16\u4e86\uff0c\u88ab\u98ce\u5149\u5927\u846c\u3002

   0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

   \u4e91\u5357\u201c\u519b\u9600\u201d\u8521\u9537\uff1a\u4e0a\u5c06\u519b\u8854\uff0c\u5e74\u7ec834\u5c81\uff01\u540e\u4ee3\u5b50\u5973\u73b0\u72b6\u5982\u4f55\uff1f\u4e91\u5357\u53ef\u4ee5\u8bf4\u662f\u4e00\u4e2a\u975e\u5e38\u98ce\u666f\u79c0\u4e3d\u7684\u5730\u65b9\uff0c\u90a3\u91cc\u5c71\u6c34\u98ce\u666f\u975e\u5e38\u591a\uff0c\u5f88\u591a\u4eba\u90fd\u559c\u6b22\u53bb\u90a3\u91cc\u65c5\u6e38\u3002\u800c\u4e14\u4e91\u5357\u4e5f\u6709\u5f88\u591a\u7684\u540d\u4eba\uff0c\u90a3\u5c31\u662f\u4e91\u5357\u201c\u519b\u9600\u201d\u8521\u9537\u4e86\u3002\u8fd9\u4e2a\u4eba\u975e\u5e38\u5389\u5bb3\uff0c\u4ed6\u662f\u4e0a\u5c06\u519b\u8854\uff0c\u4f46\u662f\u4ed6\u6d3b\u7684\u4e0d\u662f\u5f88\u957f\uff0c\u5e74\u7ec834\u5c81\uff0c\u90a3\u4e48\u4ed6\u7684\u540e\u4ee3\u5b50\u5973\u73b0\u72b6\u5982\u4f55\u5462\uff1f\u63a5\u4e0b\u6765\u5c0f\u7f16\u5c31\u5e26\u9886\u5927\u5bb6\u53bb\u4e86\u89e3\u4e00\u4e0b\u5427\uff01

   0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

   \u8521\u9537\u4e00\u5f00\u59cb\u4e0d\u53eb\u8521\u9537\uff0c\u4ed6\u59d3\u826e\uff0c\u51fa\u751f\u65f6\u95f4\u662f1882\u5e74\uff0c\u51fa\u751f\u5728\u6e56\u5357\uff0c\u5bb6\u91cc\u975e\u5e38\u7684\u8d2b\u56f0\uff0c\u5728\u4ed6\u4e94\u5c81\u7684\u65f6\u5019\u5c31\u642c\u5bb6\u4e86\u3002\u4f46\u662f\u5bb6\u91cc\u6ca1\u6709\u653e\u5f03\u4ed6\uff0c\u975e\u5e38\u8282\u4fed\u5c31\u4e3a\u4e86\u8ba9\u4ed6\u4e0a\u79c1\u587e\uff0c\u8ba9\u4ed6\u540e\u6765\u80fd\u6709\u51fa\u606f\uff0c\u6700\u540e\u529f\u592b\u4e0d\u8d1f\u6709\u5fc3\u4eba\u4ed6\u8003\u4e0a\u4e86\u79c0\u624d\uff0c\u4e3a\u5bb6\u91cc\u4e89\u5149\u3002\u5b66\u5802\u91cc\u9762\u7684\u8001\u5e08\u662f\u6881\u542f\u8d85\u548c\u8c2d\u55e3\u540c\uff0c\u5e76\u4e14\u5728\u5b66\u5802\u91cc\u56e0\u4e3a\u8521\u9537\u975e\u5e38\u7684\u6709\u624d\u534e\uff0c\u6240\u4ee5\u8c2d\u55e3\u540c\u4e5f\u975e\u5e38\u7684\u559c\u6b22\u4ed6\u3002\u5728\u8521\u953717\u5c81\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u4ed6\u53bb\u5230\u65e5\u672c\u7559\u5b66\u4e86\uff0c\u4f46\u662f\u5f53\u65f6\u56fd\u5bb6\u662f\u975e\u5e38\u5371\u96be\u7684\uff0c\u5f88\u591a\u4eba\u90fd\u56de\u5230\u4e86\u56fd\u5bb6\uff0c\u5305\u62ec\u8521\u9537\u5728\u5185\u3002\u53c2\u519b\u4e4b\u540e\u7684\u8521\u9537\u7b2c\u4e00\u6b21\u662f\u5931\u8d25\u7684\uff0c\u4e4b\u540e\u4ed6\u53c8\u56de\u5230\u4e86\u65e5\u672c\u5b66\u4e60\uff0c\u5b66\u5230\u4e86\u5f88\u591a\u6709\u5173\u519b\u4e8b\u65b9\u9762\u7684\u77e5\u8bc6\uff0c\u56de\u56fd\u4e4b\u540e\u62a5\u6548\u7956\u56fd\u3002

   0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=当即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的实正在姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的实正在姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号仍旧注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名仍旧被操纵,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包罗不对适实质},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,扶助中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称仍旧被操纵},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包罗不对适实质},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不行总计是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,扶助中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱款式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号款式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号仍旧注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码缺点请从头输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码缺点请从头输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码款式有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入暗码},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:暗码长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:暗码和平级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:暗码弱,有危急,请从头输入},PASSWORD_ORDERED:{errno:54999,errmsg:暗码不行为继续字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT:{errno:54999,errmsg:暗码不行全为沟通字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录暗码缺点,请从头输入},PASSWORD_NOT_MATCH:{errno:1091,errmsg:两次暗码输入纷歧律},PASSWORD_FULL_SHARP:{errno:54e3,errmsg:暗码不行包罗中文字。

   0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

   -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

   ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 央求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:收集缺点}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录形态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

   -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>